Privacyverklaring

Stichting ZINNIA, gevestigd aan Sint Theresiastraat 37, 4703 AL Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting ZINNIA
Email: info@stichtingzinnia.nl
Adres: Sint Theresiastraat 37, 4703 AL Roosendaal
Telefoon: +31 6 143 73 573
Paul Deibel is de Functionaris Gegevensbescherming van stichting ZINNIA. Hij is te bereiken via info@stichtingzinnia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting ZINNIA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

Gegevens die je invoert, kunt inzien en wijzigen via je account op onze website

Gegevens die je verstrekt tijdens het welkomstgesprek

Gegevens die je invoert bij het aanvragen van producten of diensten en kunt inzien via je account op onze website.

Gegevens die wij registreren


​Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingzinnia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting ZINNIA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting ZINNIA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een teamlid van stichting ZINNIA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting ZINNIA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te behalen waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar.
Op elk gewenst moment kun je een verzoek indienen om al je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen. Hierbij vervalt de mogelijkheid om in de toekomst onze producten en diensten aan te vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting ZINNIA verhuurt of verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden, maar kan een deel van jouw persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door stichting ZINNIA geselecteerd zijn ter uitvoering van diensten waarvoor jij toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens stichting ZINNIA diensten te verlenen of om de kosten van diensten te vergoeden. Denk hierbij aan het vergoeden van culturele activiteiten.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting ZINNIA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van stichting ZINNIA gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door stichting ZINNIA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingzinnia.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting ZINNIA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting ZINNIA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stichtingzinnia.nl.

Wijzigingen
Stichting ZINNIA kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van stichting ZINNIA. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. stichting ZINNIA is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

stichting ZINNIA © 2021                         Designed By: Deibel Design                         Powered By: OpenCart