Algemene Voorwaarden

1.   Algemeen

1.1.   Revisiedatum

19 april 2015

 

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2.1. Stichting ZINNIA

1.2.2. De website

1.2.3. Bezoekers

1.2.4. Vaste bezoekers

1.2.5. Gemeente Roosendaal
Alle adressen vallend binnen de volgende postcodes;

 

1.3.   Doelstelling

Stichting ZINNIA is een non-profit organisatie met als doel mensen te helpen die in armoede leven. We doen dit door, in onze vrije tijd, gedoneerde goederen, zonder winstbejag, in bruikleen te geven aan vaste bezoekers van onze website.
Met giften organiseren we met regelmaat leuke activiteiten & evenementen, voor onder andere de kinderen uit hulpbehoevende gezinnen. Mensen, die in de problemen zitten, proberen we door te verwijzen naar diverse andere hulpinstanties, zoals bijvoorbeeld; maatschappelijk werk, verslavingszorg, Traverse, etc.
Stichting ZINNIA richt zich voornamelijk op verborgen armoede en onderscheidt zich vanwege het feit dat we privacy & integriteit hoog in het vaandel hebben staan.

 

1.4.   Bestuur, Team & Taakverdeling

1.4.1. Bestuur


1.4.2. Team

Op dit moment zijn er geen andere teamleden.

 

 

 

2.   Aansprakelijkheid

2.1.   Website

2.1.1. De inhoud van de website en overige uitingen van stichting ZINNIA zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stichting ZINNIA kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Stichting ZINNIA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door stichting ZINNIA onbedoeld verstrekt.

2.1.2. Stichting ZINNIA is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

2.1.3. Stichting ZINNIA beeldt de producten omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen van de producten worden, wanneer bekend en waar nodig, zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving bij het betreffende product. Stichting ZINNIA is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen de foto's en het werkelijke product, noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.

2.1.4. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende het gebruikte tekst- en beeldmateriaal liggen bij stichting ZINNIA en haar licentiegevers.

2.1.5. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van stichting ZINNIA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

2.1.6. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft stichting ZINNIA in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw aanvraag op te schorten dan wel de aanvraag zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat stichting ZINNIA gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

2.2.   Activiteiten, Evenementen, Afgeven en Ophalen

2.2.1. Voorafgaand, tijdens en na activiteiten, evenementen, het afgeven en ophalen van producten, is stichting ZINNIA niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor schade, of gemaakte kosten, toegebracht door overmacht situaties;

2.2.2. Stichting ZINNIA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel aan, of gemaakt door, de bezoekers en de aangeboden producten.

2.2.3. Stichting ZINNIA is niet aansprakelijk voor diefstal en/of molest in de ruimste zin des woord.

 

2.3.   Wijziging Voorwaarden

2.3.1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

2.4.   Toepasselijk Recht en Geschillen

2.4.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, aanvragen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2.4.2. Eventuele klachten of bezwaren kan de bezoeker, binnen 7 dagen na een incident, sturen naar info@stichtingzinnia.nl of Stichting ZINNIA, Sint Theresiastraat 37, 4703AL, Roosendaal, onder vermelding van:

Stichting ZINNIA zal binnen 7 dagen de klacht of het bezwaar in behandeling nemen en terugkoppeling geven.

 

 

3.   Privacybeleid

3.1.   Algemeen

3.1.1. Stichting ZINNIA is zich er van bewust dat bezoekers vertrouwen stellen in stichting ZINNIA. Stichting ZINNIA ziet het dan ook als verantwoordelijkheid om de privacy van de bezoekers te beschermen. In deze voorwaarden wordt omschreven welke gegevens stichting ZINNIA verzameld als de website wordt gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee de gebruikservaring kan worden verbeterd.

3.1.2. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van stichting ZINNIA. De bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat stichting ZINNIA niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website van stichting ZINNIA geeft de vaste bezoeker aan het privacy beleid te accepteren.

3.1.3. Stichting ZINNIA respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker aan stichting ZINNIA verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

3.1.4. Stichting ZINNIA verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij stichting ZINNIA van tevoren toestemming van de bezoeker hiervoor heeft verkregen.

 

3.2.   Persoonsgegevens

3.2.1. Wanneer een bezoeker zich aanmeldt op de website vraag stichting ZINNIA de bezoeker om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden digitaal opgeslagen op servers van een derde partij.

3.2.2. Stichting ZINNIA biedt de bezoeker de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van de persoonsgegevens.

3.2.3. Als  de gegevens aangepast, of uit de bestanden van stichting ZINNIA gehaald, dienen te worden, kan de bezoeker met stichting ZINNIA contact opnemen.

3.2.4. Onderaan iedere e-mail vindt de bezoeker de mogelijkheid om de gegevens aan te passen of om zich aan of af te melden.

3.2.5. Persoonsgegevens zullen alleen toegankelijk en zichtbaar zijn voor het bestuur in het administratieve gedeelte van de website.

3.2.6. Om de diensten uit te kunnen voeren zal, wanneer dat nodig mocht zijn, enkel en alleen, de naam van de vaste bezoeker door het bestuur aan het team bekend worden gemaakt. Dit is bijvoorbeeld nodig bij het ophalen van producten. Zonder naam van de vaste bezoeker kan stichting ZINNIA de producten niet weggeven.

 

3.3.   Aanvullende informatie

3.3.1. Tijdens het welkomstgesprek vragen twee bestuursleden aan de vaste bezoeker naar aanvullende informatie die relevant is voor de juiste dienstverlening en bepaling van de hulpbehoefte.

3.3.2. Aanvullende informatie zal alleen uitgeschreven of geprint, in een dossier, in de administratie, worden bewaard.

3.3.3. Deze informatie zal alleen toegankelijk zijn voor het bestuur.

3.3.4. Het bestuur is verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie van de vaste bezoeker te respecteren en deze nooit met het team en/of derden te bespreken.

3.3.5. Wanneer de bezoeker e-mail of andere berichten naar stichting ZINNIA verzendt, is het mogelijk dat stichting ZINNIA die berichten bewaard in de mailbox, op servers van een derde partij.

 

3.4.   Veranderingen

3.4.1. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, de website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 

4.   Aanmelden

4.1.   Voorwaarden ‘hulpzoekende bezoeker’

4.1.1. Een ‘hulpzoekende bezoeker’, van 18 jaar of ouder, woonachtig in de gemeente Roosendaal, kan zichzelf, enkel en alleen, aanmelden via de website.

4.1.2. Mocht de bezoeker op geen enkele manier toegang hebben tot internet, of nog geen 18 jaar oud zijn, kan contact worden opgenomen met het bestuur van stichting ZINNIA, om de acute hulpbehoefte en omstandigheden door te geven. Het voltallige bestuur zal dit bespreken en de aanmeldingsprocedure voortzetten of beëindigen.

4.1.3. Omdat stichting ZINNIA zich voornamelijk richt op de verborgen armoede zal de mate van hulpvraag, en participatie op social media, mede in overweging worden genomen bij de acceptatie van de aanmelding en gedurende het vervolgtraject.

4.1.4. Bezoekersgroepen

 

4.2.   Voorwaarden ‘nieuwsgierige bezoeker’ en donateur

4.2.1. Een ‘nieuwsgierige bezoeker’ of donateur, van 18 jaar of ouder, kan zich aanmelden via de website.

4.2.2. Bezoekersgroepen

 

4.3.   Welkomstgesprek

4.3.1. Het welkomstgesprek zal altijd bij de bezoeker thuis worden gevoerd met twee bestuursleden.

4.3.2. Tijdens dit gesprek zal de mate en soort behoefte besproken worden.

4.3.3. Stichting ZINNIA hanteert geen inkomensgrenzen. Acceptatie, tot vaste bezoeker van de website, geschiedt in goed vertrouwen en op basis van persoonlijk inzicht. Het kan dus voorkomen dat stichting ZINNIA aanmeldingen moeten afwijzen.

4.3.4. Het besluit, van acceptatie of afwijzing, inclusief de reden, ontvangt de bezoeker via e-mail.

4.3.5. Na 3 keer; niet aanwezig te zijn zonder afmelding minimaal 7 dagen voor het geplande welkomstgesprek, of een afmelding binnen 7 dagen voor het geplande welkomstgesprek, kan de hulpzoekende bezoeker worden uitgesloten van hulp van stichting ZINNIA en geheel uit het systeem worden verwijderd.

 

5.   Producten Doneren

5.1.   Voorwaarden

5.1.1. Stichting ZINNIA richt zich voornamelijk op acute hulp en is voor de vaste bezoekers altijd op zoek naar de volgende donaties;

5.1.2. In verband met hygiëne is stichting ZINNIA zeer terughoudend en zal de volgende donaties, mits ze zeer schoon of nieuw zijn, moeten weigeren.

5.1.3. Stichting ZINNIA zal de volgende donaties niet, of alleen na overleg met het bestuur, aannemen.

5.2.   Afgeven

5.2.1. Donateurs kunnen, na contact en overleg met stichting ZINNIA, de donatie afgeven op een afgesproken tijdstip en locatie.

5.2.2. Stichting ZINNIA vraagt de donateurs, op locatie, rekening te houden met de omgeving, voor wat betreft parkeren en geluidsoverlast. Stichting ZINNIA en de bezoekers zijn te gast.

5.3.   Niet voldoen aan voorwaarden

5.3.1. Stichting ZINNIA zal donaties, die niet aan de voorwaarden voldoen, weigeren of afdanken.

5.3.2. Mogelijkerwijs  zal stichting ZINNIA de producten verkopen, ten gunste van de kas van stichting ZINNIA.

 

 

6.   Producten Aanvragen

6.1.   Aanvragen

6.1.1. Enkel ‘vaste bezoekers’ mogen alleen via de website producten aanvragen

v  Het is echter ook mogelijk, maar niet toegestaan, om als ‘nieuwsgierige bezoeker’ en ‘donateur’ producten aan te vragen.  Stichting ZINNIA zal de aanvraag dan afkeuren.

6.1.2. De vaste bezoeker kan producten aanvragen door het product toe te voegen aan de ‘verzamelmand’

6.1.3. Mocht een product ‘niet meer beschikbaar’ zijn kan de vaste bezoeker het product toevoegen aan de ‘verlanglijst’. Zodra het product weer beschikbaar komt, krijgt de vaste bezoeker automatisch een bericht.

6.2.   Afronden

6.2.1. Een aanvraag is pas compleet zodra deze helemaal is afgerond.

6.3.   Toewijzen

6.3.1. Het product wordt in eerste instantie toegewezen aan de eerste vaste bezoeker die het product aanvraagt.

6.3.2. De hulpbehoefte voor een vaste bezoeker kan wisselen en hoeft niet continu aanwezig te zijn. Bij elke aanvraag van een product zal opnieuw de hulpbehoefte worden ingeschat door het bestuur.

Vb: Heeft u kort vooraf een tafel ontvangen, van stichting ZINNIA of derden, dan heeft u geen tafel nodig.

6.3.3. Stichting ZINNIA bepaalt de hulpbehoefte op basis van de aanwezige gegevens. Mochten er te weinig, of geen, gegevens bekend zijn, of nieuwe gegevens binnen komen, dat de hulpbehoefte voor een andere vaste bezoeker hoger is, maar niet, als eerste, heeft kunnen reageren, kan stichting ZINNIA besluiten de aanvraag af te wijzen en het product opnieuw aan te bieden ten gunste van de vaste bezoeker met de grotere hulpbehoefte.

6.4.   Bevestigen

6.4.1. Stichting ZINNIA zal de definitieve toewijzing via e-mail bevestigen.

6.4.2. De vaste bezoeker krijgt via e-mail te horen waar en wanneer het aangevraagde product opgehaald kan worden.

6.4.3. Mocht dit moment niet uitkomen dient de vaste bezoeker, binnen 24 uur na bevestiging, de aanvraag te annuleren of contact op te nemen met stichting ZINNIA om een passende afspraak te maken.

6.5.   Ophalen

6.5.1. Stichting ZINNIA vraagt de vaste bezoekers op tijd te komen en op locatie, rekening te houden met de omgeving, voor wat betreft parkeren en geluidsoverlast. Stichting ZINNIA en de bezoekers zijn te gast.

6.5.2. Zonder afmelding en niet op komen dagen zal het product opnieuw worden aangeboden op de website.

6.5.3. Na 3 keer niet op te zijn komen dagen, zonder afmelding, minimaal 7 dagen voor aanvang van de ophaalafspraak;

6.6.   Bruikleen

6.6.1. Om misbruik zoveel mogelijk proberen te voorkomen geeft stichting ZINNIA de producten in bruikleen.

Dit houdt in dat producten;

6.7.   Retourneren

6.7.1. Voor het retourneren van producten, na bruikleen, hanteert stichting ZINNIA dezelfde voorwaarden als bij het doneren van producten.

 

 

7.   Activiteiten en Evenementen

7.1.   Aanmelden

7.1.1. Zowel ‘hulpzoekende bezoekers’, ‘vaste bezoekers’, ‘nieuwsgierige bezoekers’ en ‘donateurs’ kunnen zich aanmelden voor activiteiten of evenementen. Echter zal een ‘vaste bezoeker’ altijd voorrang krijgen.

7.1.2. De bezoeker kan zich aanmelden door de aanmelding toe te voegen aan de ‘verzamelmand’

7.1.3. Mocht een activiteit of evenement ‘niet meer beschikbaar’ zijn kan de bezoeker het product toevoegen aan de ‘verlanglijst’. Zodra de activiteit of het evenement weer wordt georganiseerd zal de bezoeker hiervan bericht krijgen.

7.2.   Afronden

7.2.1. Een aanmelding is pas compleet zodra deze helemaal is afgerond.

7.3.   Toewijzen

7.3.1. De aanmelding zal in eerste instantie worden toegewezen aan de eerste bezoeker die zich aanmeld.

7.3.2. Mocht een ‘vaste bezoeker’ zich nog willen aanmelden, zodra een activiteit of evenement ‘niet meer beschikbaar’ is, zal de aanmelding van de laatste ‘niet vaste bezoeker’ worden ingetrokken.

7.4.   Bevestigen

7.4.1. Stichting ZINNIA zal de definitieve toewijzing via e-mail bevestigen.

7.4.2. De bezoeker krijgt via e-mail te horen waar en wanneer de bezoeker zal worden verwacht.

7.4.3. Mocht dit moment niet uitkomen dient de bezoeker, binnen 24 uur na bevestiging, de aanmelding te annuleren via de website.

7.5.   Deelnemen

7.5.1. Stichting ZINNIA vraagt de bezoeker op tijd te komen en op locatie, rekening te houden met;

Stichting ZINNIA en de bezoekers zijn te gast.

7.5.2. Na 3 keer niet op te zijn komen dagen, zonder afmelding, minimaal 7 dagen voor aanvang van de activiteit;

 

 

8.   Financiën

8.1.   Geld doneren

8.1.1. Iedere geaccepteerde bezoeker kan desgewenst via de website een geldbedrag van minimaal €1,- en maximaal €”1000,- doneren.

8.1.2. Het geldbedrag zal, na het volledig afronden van de donatie, worden bijgeschreven op de rekening van stichting ZINNIA.

8.1.3. Per donatie kan de donateur aangeven of de donatie gebruikt dient te worden voor;

 

8.2.   Verantwoording

Via Jaarverslag

 

stichting ZINNIA © 2021                         Designed By: Deibel Design                         Powered By: OpenCart